iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Year to Date Returns of Canadian Stocks Listed in US, 2011

No. Ticker YTD Return Country
1 CXZ -85.32 CN
2 CSIQ -78.61 CN
3 MGH -76.56 CN
4 ANO -76.09 CN
5 RIMM -75.26 CN
6 URG -70.90 CN
7 GBG -69.15 CN
8 EGI -67.34 CN
9 PLG -66.81 CN
10 CRME -66.67 CN
11 GSS -65.14 CN
12 KFS -64.41 CN
13 IVAN -64.34 CN
14 DNN -64.04 CN
15 PAL -63.40 CN
16 THM -60.48 CN
17 NAK -60.32 CN
18 KGN -59.27 CN
19 XRA -58.78 CN
20 DRWI -57.94 CN
21 CDY -57.39 CN
22 BQI -57.38 CN
23 PLM -56.90 CN
24 CCJ -56.42 CN
25 AAU -55.60 CN
26 SSRI -54.36 CN
27 BRD -54.29 CN
28 SWIR -54.02 CN
29 TC -54.01 CN
30 AEM -53.18 CN
31 TGB -52.19 CN
32 TGA -51.10 CN
33 PAAS -48.88 CN
34 MVG -48.79 CN
35 PZG -47.87 CN
36 SA -46.68 CN
37 MITL -45.65 CN
38 NOA -45.35 CN
39 ONCY -44.78 CN
40 TLM -44.68 CN
41 TCK -43.27 CN
42 NG -42.96 CN
43 AAV -41.18 CN
44 RBY -39.75 CN
45 KGC -39.72 CN
46 CGR -38.81 CN
47 MFC -38.03 CN
48 STKL -37.72 CN
49 SLF -37.44 CN
50 UPL -37.26 CN
51 MGA -35.44 CN
52 YMI -35.19 CN
53 ECA -35.08 CN
54 AZK -34.84 CN
55 GIL -33.33 CN
56 LMLP -32.95 CN
57 NXY -32.64 CN
58 IMAX -31.42 CN
59 COT -30.19 CN
60 EQU -29.64 CN
61 KBX -29.50 CN
62 NSU -27.64 CN
63 SLW -27.53 CN
64 EGO -27.50 CN
65 SOQ -26.59 CN
66 AGU -26.30 CN
67 MEOH -26.07 CN
68 SU -25.75 CN
69 BLDP -25.33 CN
70 IVN -23.69 CN
71 AXU -23.44 CN
72 CLS -23.40 CN
73 AZC -21.52 CN
74 MDCA -20.98 CN
75 POT -19.35 CN
76 TESO -19.08 CN
77 BIN -18.70 CN
78 CNQ -17.79 CN
79 BAM -17.59 CN
80 EXFO -15.58 CN
81 CAE -15.40 CN
82 ABX -15.39 CN
83 PWE -15.03 CN
84 ERF -13.37 CN
85 JAG -12.90 CN
86 HWD -12.56 CN
87 PGH -12.21 CN
88 AEZS -11.63 CN
89 IAG -11.61 CN
90 BAA -10.95 CN
91 BNS -10.85 CN
92 TAP -10.56 CN
93 RNO -9.94 CN
94 MFN -9.42 CN
95 TPLM -9.38 CN
96 BPO -8.20 CN
97 SJR -5.28 CN
98 GG -4.76 CN
99 RBA -2.74 CN
100 BMO -1.18 CN
101 RY -1.11 CN
102 QLTI -0.68 CN
103 CVE -0.15 CN
104 NGD 0.10 CN
105 CP 1.49 CN
106 TAC 1.49 CN
107 TD 1.56 CN
108 DSGX 2.84 CN
109 P D S 6.60 CN
110 UFS 7.15 CN
111 IMO 7.20 CN
112 GTU 8.00 CN
113 GIB 8.05 CN
114 OTEX 9.03 CN
115 RCI 13.94 CN
116 NYMX 14.49 CN
117 AUY 14.50 CN
118 TRP 15.97 CN
119 CNI 17.39 CN
120 MIM 20.55 CN
121 BCE 20.77 CN
122 BTE 22.29 CN
123 LGF 23.35 CN
124 VGZ 25.10 CN
125 EXK 25.61 CN
126 TU 26.87 CN
127 PVX 29.22 CN
128 SXCI 31.82 CN
129 ENB 35.54 CN
130 LULU 39.26 CN
131 DEJ 57.81 CN
132 CRYP 66.67 CN
133 WPRT 79.48 CN
134 RIC 100.00 CN
135 MDW 155.95 CN

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter